Cookiebeleid

Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies, social media plug-ins en gelijkaardige tracking technologieën op de websites van Belgian Chambers (hierna: de “Websites”). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van social mediadiensten (bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter), die integratie van social media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Websites (zoals de Twitter widget).

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken op onze Website, anders dan de verwerkingen door middel van cookies en social media plug-ins en gelijkaardige tracking technologieën, raadpleeg dan ons algemeen Privacybeleid.

Door de Websites te blijven gebruiken of door op “OK” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en social media plug-ins, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u het zonder voorbehoud aanvaardt. U mag echter op elk moment uw cookie-voorkeuren wijzigen via de cookie instellingen.

Samengevat: Belgian Chambers is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies op uw apparaat en om cookies te verzamelen als u de Websites gebruikt. Door het gebruik van sommige cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

1. Wanneer u onze Websites bezoekt, zijn wij – FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES – FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL VZW (“Belgian Chambers”) met maatschappelijke zetel te Belliardstraat 2, 1040 Brussel, RPR Brussel 0407.570.442 – verantwoordelijk voor het gebruik van cookies, social media plug-ins en gelijkaardige tracking technologieën, almede elke latere verwerking van uw persoonsgegevens. U kan ons contacteren via e-mail op het volgende e-mailadres: info@belgianchambers.be.

Samengevat: we plaatsen een aantal cookies op uw apparaat als u onze Websites bezoekt. Deze cookies zijn verdeeld in drie groepen cookies: functionele cookies, analytische en statistische cookies, advertising en social media cookies. U kan op elk moment uw toestemming intrekken omtrent ons gebruik van cookies door ze te verwijderen van uw browser.

 1. U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Richtlijnen over hoe u dit kan doen, kan u hier vinden:

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Websites kan echter veroorzaken dat bepaalde delen van of de volledige Websites niet langer naar behoren werkt.

 1. Wanneer u onze Websites bezoekt plaatst Belgian Chambers een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot het plaatsen en het gebruik van cookies laten toe om u te identificeren. Belgian Chambers gebruikt hen om inzicht te verwerven in hoe u en andere bezoekers de Websites gebruiken door statistische en gebruikersgegevens te verzamelen. Dit stelt ons onder andere in staat een betere gebruikservaring op de Websites aan te bieden.
 2. Belgian Chambers gebruikt de volgende cookies:
 • Functionele cookies

Naam cookie

Levensduur

Doel

“qtrans_front_language”

1 jaar.

Deze cookie onthoudt uw taalkeuze voor de Website.

“SERVERID68971”

Sessie cookie

Dit is een puur technische cookie.

 • Analytische en statistische cookies

Naam cookie

Levensduur

Doel

“_ga”, “_gat” and “_gid” (Google Analytics)

Van 1 dag tot 2 jaar (voor de “_ga” cookie)

Wij gebruiken Google Analytics cookies op te bepalen hoe u en andere bezoekers de Websites gebruiken.

 • Advertising en social media cookies

Naam cookie

Levensduur

Doel

“lang” (cdn.syndication.twimg.com)

Sessie cookie

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen in welke taal de Twitter-widget moet worden weergegeven.

“NID” (google.com)

Tot 6 maanden

Dit is een persoonlijk identificeerbare cookie die Google in staat stelt uw persoonlijke voorkeuren te bewaren en te gebruiken.

 1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies door Belgian Chambers te allen tijde intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Hiervoor wordt u vriendelijk verzocht de instructies van de fabrikant van uw browser, zoals hierboven vermeld, te raadplegen.

Samengevat: Wij verwerken uw persoonsgegevens door middel van cookies voor verschillende doeleinden: om onze Websites en de ervaringen en diensten die wij aanbieden te verbeteren; om informatie te verstrekken aan derden en om de web-ervaringen die wij aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. (a) om u een meer gepersonaliseerde surfervaring te aan bieden;
 2. (b) om statistische redenen, namelijk om onze Websites en onze diensten te kunnen verbeteren;
 3. (c) om veiligheidsredenen en om misbruik op te sporen, te voorkomen en te rapporteren;
 4. (d) om een derde in kennis te stellen in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd;
 5. (e) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan alle geldige verzoeken van beleids-, gerechtelijke of overheidsinstanties.

Samengevat: De wet verplicht ons te specificeren op welke rechtsgrond wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijv. uw toestemming). Voor ons gebruik van cookies, met uitzondering van functionele cookies, baseren wij ons op de eerste plaats op uw toestemming. Met betrekking tot de persoonsgegevens die voortkomen uit ons gebruik van cookies, kunnen we echter ook een beroep doen op andere rechtsgronden.

 1. De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij u nauwkeurig aan te geven op welke juridische grond wij ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig te maken. We moeten dit voor elk van de in artikel 3 genoemde doeleinden verduidelijken.
 2. Voor het in artikel 3.1 (a) beschreven doel beroepen wij ons op uw toestemming.
 3. Voor de doeleinden beschreven in artikel 3.1 (b) tot (d) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:
  • het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de Websites en de functies ervan worden gebruikt;
  • ons belang in het kader van veiligheid en beveiliging;
  • in staat zijn om zakelijke transacties af te sluiten.
 4. Voor het doel beschreven in artikel 3.1 (e) moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Samengevat: Uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen dienstverleners, en dus naar het buitenland gestuurd. In dit artikel leggen we uit naar wie we uw persoonsgegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden verzonden.

 1. Uw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar de volgende categorieën van ontvangers:
  • uzelf;
  • onze dienstverleners;
  • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
  • overheidsinstanties, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.
 2. 2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, waarvoor modelcontractbepalingen op basis van beschikking 2004/915/EG van de Europese Commissie zijn opgesteld, of het kan ook voorkomen dat de Amerikaanse dienstverlener is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (meer informatie vindt u op https://www.privacyshield.gov).

Samengevat: Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zolang als nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:

 • er sprake is van een prevalerend belang van Belgian Chambers of van derden bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren.

Samengevat: U heeft recht van inzage, op rectificatie of op wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. In dit artikel leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

 1. U heeft het recht om inzage te verkrijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens voor zover deze op u betrekking hebben. Wij behouden ons het recht voor om meerdere verzoeken van inzage te weigeren die duidelijk zijn ingediend om ons of anderen overlast of schade te veroorzaken.
 2. U heeft het recht te vragen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gerectificeerd. Indien om rectificatie wordt verzocht, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs dat de gegevens waarvoor om rectificatie wordt verzocht, onjuist of onvolledig zijn.
 3. U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot wissing door ons zal worden beoordeeld op basis van:
  • onze eigen prevalerende belangen of die van derden;
  • wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die dergelijke wissing kunnen weerleggen.

In de plaats van uw persoonsgegevens te wissen, kunt u ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer u (a) de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 1. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de in artikel 3, onder b) tot en met d), vermelde doeleinden, maar u moet uw specifieke situatie waarop uw bezwaarschrift is gebaseerd, toelichten.
 2. U heeft het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm alle persoonsgegevens te verkrijgen die u ons heeft verstrekt.
 3. Elke aan ons gericht verzoek kan via e-mail worden verstuurd naar info@belgianchambers.be.

Een e-mail met een verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor worden vermeld, indien dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de verdeling van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in artikel 1, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van het ontvangen van dit verzoek. Indien de aanvraag geldig blijkt, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag daarvan op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Belgian Chambers, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld in het eerste lid van dit artikel. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Meldingskanaal

De wet op de bescherming van klokkenluiders verplicht organisaties om een kanaal aan te bieden voor het melden van vermoedelijke inbreuken.

Contact

Federatie van Belgische Kamers
van Koophandel

Belliardstraat 2, 1040 Brussel
klokkenluiders@belgianchambers.be