Privacybeleid

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES – FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL VZW (hierna: “Belgian Chambers“, “wij“, “ons“, “onze“) wanneer u:

 1. onze Website bezoekt (https://www.belgianchambers.be/, hierna: “Website”);
 2. met ons communiceert via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: “Sociale mediakanalen”; i.e. LinkedIn en Twitter);
 3. communiceert met ons op beurzen en evenementen.

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale media plug-ins en trackingpixels, raadpleeg dan ons Cookiebeleid via de volgende link [http://belgianchambers .be/en/cookies].

Samengevat: De Belgian Chambers zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens via alle hierboven vermelde kanalen. U kunt al uw verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons richten.

 1. Wanneer u onze Diensten gebruikt, zijn wij – FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES – FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL VZW, met maatschappelijke zetel te Belliardstraat 2, 1040 Brussel, RPR Brussel 0407.570.442 – verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan ons contacteren via e-mail op het volgende e-mailadres: info@belgianchambers.be.
 2. De Belgian Chambers hebben het recht dit Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen of te wijzigen. Dergelijke aanpassingen, wijzigingen of amendementen worden meegedeeld via de Website. Als u de aanpassingen, wijzigingen of amendementen niet accepteert, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@belgianchambers.be. Indien wij geen dergelijke e-mail van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Privacybeleid op zichtbare wijze zijn aangekondigd op onze Website, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

Samengevat: De soorten persoonsgegevens die wij verwerken variëren grotendeels van wat u ons verstrekt wanneer u het contactformulier op de Website invult, ons een e-mail stuurt, ons belt of faxt of met ons communiceert op beurzen en evenementen. Als u bijvoorbeeld uw visitekaartje bij ons achterlaat, verwerken wij de persoonsgegevens die op dat visitekaartje staan. Als u zich via e-mail bij ons aanmeldt, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons via e-mail toestuurt.

 1. Wanneer u onze Website en Sociale mediakanalen gebruikt, verzamelen en verwerken wij:
  • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
  • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.
 2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale mediakanalen, verzamelen wij:
  • persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, e-mailadres);
  • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP- adres, browsertype);
  • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, datum en tijdstip, enz.);
  • algemeen beschikbare informatie op uw profiel op Sociale mediakanalen;
  • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.
 3. Wanneer u solliciteert voor een job via e-mail, verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, e-mailadres);
  • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, datum en tijdstip, enz.);
  • eventuele bijlagen die u ons toestuurt, zoals uw CV.
 4. Wanneer u met ons communiceert op beurzen en evenementen, verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, e-mailadres);
  • de op uw visitekaartje vermelde persoonsgegevens, indien u ervoor kiest om ons uw visitekaartje te geven (bv. uw naam, functie, huidige tewerkstelling, enz.)

Samengevat: wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen, onder meer om u in staat te stellen de Website en onze Sociale mediakanalen te gebruiken, om op uw verzoeken te reageren, om uw aanvraag te behandelen, om u te informeren over onze activiteiten en interessante nieuwsberichten, om statistieken te verzamelen over hoe u onze Websites en Sociale mediakanalen gebruikt, om onze Website te verbeteren, enz. In dit artikelgeven wij u een overzicht van alle redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.2 en 2.4 om u te informeren over onze activiteiten en nieuwsberichten waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn;
 2. (b) de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.2 om u te voorzien van de informatie waarnaar u specifiek vraagt in uw communicatie met ons;
 3. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.2 en 2.4 voor het algemeen beheer van onze leden, contacten en lidmaatschappen;
 4. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1 om onze Website, Sociale mediakanalen en algemene communicatie te verbeteren;
 5. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1 om onze Website, Sociale mediakanalen en algemene communicatie te verbeteren;
 6. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 om veiligheidsredenen en om misbruik op te sporen, te voorkomen en te melden;
 7. (g) de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 om elke derde op de hoogte te brengen in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd;
 8. (h) de categorieën van persoonsgegevens zoals, beschreven in artikel 2.3 voor de behandeling van uw sollicitatie;
 9. de categorieën van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van politie, gerechtelijke of overheidsinstanties.

Samengevat: De wet verplicht ons te specificeren op welke rechtsgrond wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijv. uw toestemming). In dit artikel specifiëren we per doel zoals hierboven vermeld welke grond we gebruiken.

 1. De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij u nauwkeurig aan te geven op welke juridische grond wij ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig te maken. We moeten dit voor elk van de in artikel 3 genoemde doeleinden verduidelijken.
 2. Voor de doeleinden onder (a) en (b) beroepen wij ons op uw toestemming.

Wij sturen u alleen e-mails met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. U kunt u uitschrijven in de e-mails die wij u versturen.

Wanneer u ons een verzoek stuurt via het contactformulier, e-mail of een ander communicatiekanaal, interpreteren wij uw verzoek om informatie als uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

 1. Voor de doeleinden onder (c) tot (g) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:
  • het beheer van onze communicatie, contacten, leden en lidmaatschappen;
  • het verkrijgen van inzicht in de manier waarop de Website en onze Sociale mediakanalen worden gebruikt;
  • onze commerciële belangen om onze activiteiten en diensten te verbeteren en uit te breiden;
  • ons belang in het kader van veiligheid en beveiliging;
  • in staat zijn om zakelijke transacties af te sluiten.
 2. Voor het doeleinde onder (h) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is om met u tot een arbeidsovereenkomst te komen.
 3. Voor het doeleinde onder (i) moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Samengevat: uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen dienstverleners, en dus naar het buitenland gestuurd. In dit artikel leggen we uit naar wie we uw persoonsgegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden verzonden.

 1. Uw persoonsgegevens zullen worden verzonden naar de volgende categorieën van ontvangers:
  • uzelf;
  • uw contacten of zakelijke relaties op uw verzoek;
  • onze partners en dienstverleners;
  • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
  • overheidsinstanties, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.
 2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten voor zover u gebruik maakt van onze Sociale mediakanalen. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van de respectievelijke aanbieders van sociale media voor meer informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens en de waarborgen die worden gebruikt om uw persoonsgegevens in het buitenland te beschermen.

Samengevat: Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zolang als nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

 1. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:
 • er sprake is van een prevalerend belang van Belgian Chambers of van derden bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren.

Samengevat: U heeft recht van inzage, op rectificatie of op wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. In dit artikel leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

 1. U heeft het recht om inzage te verkrijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens voor zover deze op u betrekking hebben. Wij behouden ons het recht voor om meerdere verzoeken van inzage te weigeren die duidelijk zijn ingediend om ons of anderen overlast of schade te veroorzaken.
 2. U heeft het recht te vragen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gerectificeerd. Indien om rectificatie wordt verzocht, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs dat de gegevens waarvoor om rectificatie wordt verzocht, onjuist of onvolledig zijn.
 3. U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot wissing door ons zal worden beoordeeld op basis van:
  • onze eigen prevalerende belangen of die van derden;
  • wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die dergelijke wissing kunnen weerleggen.

In de plaats van uw persoonsgegevens te wissen, kunt u ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer u (a) de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 1. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de in artikel3, onder c) tot en met g) vermelde doeleinden, maar u moet uw specifieke situatie waarop uw bezwaarschrift is gebaseerd, toelichten.
 2. Indien artikel 4.2 of 4.4 van toepassing is, hebt u het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm alle persoonsgegevens te verkrijgen die u ons hebt verstrekt.
 3. Elke aan ons gericht verzoek kan via e-mail worden verstuurd naar info@belgianchambers.be.

Een e-mail met een verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor worden vermeld, indien dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de verdeling van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in artikel 1, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van het ontvangen van dit verzoek. Indien de aanvraag geldig blijkt, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag daarvan op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Belgian Chambers, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld in het eerste lid van dit artikel. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Meldingskanaal

De wet op de bescherming van klokkenluiders verplicht organisaties om een kanaal aan te bieden voor het melden van vermoedelijke inbreuken.

Contact

Federatie van Belgische Kamers
van Koophandel

Belliardstraat 2, 1040 Brussel
klokkenluiders@belgianchambers.be